Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež ako „VOP“) prevádzkovateľa internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.protrening.sk, spoločnosti Flagman group, s.r.o., so sídlom Vajnorská 10595/98A, 83 104 Bratislava, IČO: 505 688 92, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 115014/B,  DIĆ: 2120375939  (ďalej tiež ako „predávajúci“ a/alebo tiež ako „prevádzkovateľ“ a/alebo tiež ako „Flagman group, s.r.o.“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“) medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej tiež ako „kúpna zmluva“),  prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na adrese http://www.protrening.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej tiež ako „webové rozhranie obchodu“). Ďalšie identifikačné a kontaktné údaje na predávajúceho sú:

zodpovedná osoba: Mikhail Senechkin

telefonický kontakt: 00421 919 218 882

e-mail: info@protrening.sk

2. Súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok predávajúceho (ďalej tiež ako „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, pričom predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

3. Na účely týchto VOP a Reklamačného poriadku sa považujú:

 1. za kupujúceho (i) fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom; a tiež osoba (ii) ktorá záväzne odoslala objednávku do internetového obchodu predávajúceho;
 2. kupujúcim – spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej tiež ako „kupujúci – spotrebiteľ“ a/alebo tiež ako „spotrebiteľ“);
 3. elektronickou objednávkou (i) odoslaný elektronický formulár spracovaný internetovým obchodom, ktorý obsahuje najmä pravdivé informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu objednaného tovaru; alebo tiež (ii) e-mail odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s požadovanými údajmi, ktorý bol zo strany predávajúceho potvrdený ako objednávka.

4. Tieto VOP a Reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, že v uzatvorenej kúpnej zmluve boli výslovne dojednané odchylné podmienky alebo bolo výslovne dojednané vylúčenie aplikovania niektorých ustanovení týchto VOP, má takého odchylné dojednanie v kúpnej zmluve prednosť. V ostatných prípadoch sa na vzájomné práva a povinnosti uplatnia tieto VOP a Reklamačný poriadok. 

5. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení, ďalej tiež ako „Občiansky zákonník“), Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

6. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom vyslovene neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ďalej tiež ako „Obchodný zákonník“).

7. Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods.  1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku informuje kupujúceho – spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

Článok II

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu, ktorými predávajúci oznamuje kupujúcemu – spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným spôsobom hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu.

2. Objednávku tovaru kupujúci – spotrebiteľ realizuje prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu) a o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty;
 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru a údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru; a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky;

(ďalej spoločne tiež ako „objednávka“).

3. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, môže kupujúci – spotrebiteľ obsah nákupného košíka skontrolovať a meniť údaje, ktoré vo svojej objednávke uviedol. Objednávku odošle kupujúci – spotrebiteľ predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

4. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim – spotrebiteľom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ zašle kupujúcemu bezodkladne po doručení objednávky na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky, a to vo forme e-mailovej správy s textom „OBJEDNÁVKA POTVRDENÁ“ /„akceptácia objednávky“ (ďalej tiež ako „potvrdenie o uzavretí zmluvy“). Súčasťou/prílohou potvrdenia o uzavretí zmluvy vo forme e-mailovej správy budú aj nasledovné dokumenty:

 1. tieto VOP a Reklamačný poriadok obsahujúce všetky informácie vyžadované ustanovením  § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku;
 2. Formulár na odstúpenie od zmluvy;
 3. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

5. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho – spotrebiteľa v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci – spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom.

6. Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského účtu, z ktorého môže objednávať tovar. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a zvoleným menom používateľa.

Článok III

Cena tovaru a platobné podmienky

1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia celkovej ceny ponúkaného tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej  tiež ako „DPH“). Ponuka tovaru a kúpna cena tohto tovaru zostáva v platnosti počas celej doby ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

2. Cena tovaru uvedená vo webovom rozhraní obchodu je uvedená bez nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky (ďalej tiež ako „súvisiace náklady“), pričom kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že tieto súvisiace náklady, t.j. najmä náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky budú prirátané ku kúpnej cene uvedenej vo webovom rozhraní obchodu pri jednotlivom tovare. Kupujúci – spotrebiteľ zároveň berie na vedomie, že náklady spojené s montážou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu -spotrebiteľovi poskytnúť.

3. Kúpnu cenu tovaru a súvisiace náklady (ďalej tiež ako „celková cena tovaru“) môže kupujúci – spotrebiteľ predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. v hotovosti na odbernom mieste na adrese: Vajnorska 51, 831 04, Bratislava;
 1. platbou prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK6011110000001476563006 (ďalej tiež ako „účet predávajúceho“);
 1. prostredníctvom služby online platby.

4. Údaje potrebné pre zaplatenie kúpnej ceny budú kupujúcemu – spotrebiteľovi zaslané prostredníctvom e-mailu, pričom kupujúci – spotrebiteľ ako variabilný symbol uvedie číslo faktúry. 

5. Pri bezhotovostnom prevode sa za deň zaplatenia kúpnej ceny považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6. V prípade, že celková kúpna cena bez nákladov na doručenie tovaru presiahne 1000 EUR (slovom tisíc EUR), je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho – spotrebiteľa preddavok, ktorý je splatný najneskôr do troch dní odo dňa potvrdenia objednávky.

Článok IV

Dodacie podmienky

1. Ak sa predávajúci a kupujúci – spotrebiteľ v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. 

2. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený pri vypĺňaní objednávky tovaru vybrať si z nasledovných možností doručenia objednaného tovaru:

 1. v prípade miesta doručenia nachádzajúceho sa v Bratislave – Staré Mesto, v Bratislave – Nové Mesto, v Bratislave – Ružinov a v Bratislave – Petržalka – cyklokuriérom Švihaj Šuhaj, cena za doručenie tovaru bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka prepravcu (spravidla vo výške 3,50 EUR), pričom o nákladoch na doručenie bude kupujúci – spotrebiteľ informovaný pred odoslaním objednávky vo webovom rozhraní obchodu;
 1. kuriérom UPS, cena za doručenie tovaru bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka prepravcu (spravidla pri tovare do 1 kg vo výške 3,20 EUR), pričom o nákladoch na doručenie bude kupujúci – spotrebiteľ informovaný pred odoslaním objednávky vo webovom rozhraní obchodu;
 1. osobný  odber na adrese: Vajnorská 51, 831 04, Bratislava.

3. Pri doručení tovaru mimo územia Slovenskej republiky, účtuje predávajúci poštovné/náklady na doručenie podľa platných taríf Slovenskej pošty, resp. doručovacej spoločnosti. O výške poštovného/nákladov na doručenie bude kupujúci – spotrebiteľ informovaný e-mailom.

4. Daňový doklad (faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH a súvisiacich nákladov doručí predávajúci kupujúcemu – spotrebiteľovi  spolu s doručeným tovarom alebo e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru.

5. Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že vlastnícke právo k tovaru nadobúda až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho – spotrebiteľa v čase, keď kupujúci – spotrebiteľ alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim – spotrebiteľom prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu – spotrebiteľovi nakladať s tovarom a kupujúci – spotrebiteľ tovar neprevezme.

Článok V

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

1. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, a zároveň predávajúci poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku), kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.  Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy a vzor poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

2. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu – spotrebiteľovi informácie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VOP až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

3. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VOP ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku VOP.

4. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho – spotrebiteľa a kupujúci – spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho – spotrebiteľa;
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci – spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho – spotrebiteľa a kupujúci – spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci – spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho – spotrebiteľa a kupujúci – spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov týchto VOP u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej tiež ako „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci – spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na to určenej.

8. Ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci – spotrebiteľ odstúpil.

9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho – spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu – spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

10. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu – spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci – spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci – spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

12. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane dokladu o kúpe, záručného listu (ak bol k zakúpenému tovaru vystavený predávajúcim), návodu na použitie, poprípade inštalačného manuálu (ak tvoria súčasť objednaného tovaru)

 1. zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu na adresu/e Vajnorská 10595/98A

To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

13. Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci – spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku, aj nálady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

14. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok VI

Zodpovednosť za vady predávaného tovaru, záručná doba a práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tovaru

1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv spotrebiteľa z vadného plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, a zároveň príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený. 

3. Na dodaný tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže predávajúci na vybrané druhy tovaru poskytnúť záruku presahujúcu dobu uvedenú v predchádzajúcej vete, pričom v záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

4. V prípade, ak predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6. V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na:

 1. bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady;
 2. výmenu  tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;
 3. výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

7. V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na:

 1. výmenu tovaru;
 2. odstúpenie od zmluvy.

8. V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené v predchádzajúcom odseku (napr. v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

Článok VII

Reklamácie tovaru

1. Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.

2. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ u predávajúceho

 • poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou  na adresu: Vajnorská 10595/98A, 83104, Bratislava Predávajúci odporúča spotrebiteľovi za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu ako aspoň doporučenú zásielku.

Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.

3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list).

4. Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby spotrebiteľ čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje.

5. Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.

6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7. Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného tovaru, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodnené zamietnutie.

8. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho  a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.

9. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej tiež ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

10. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

11. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ  tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12. O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok VIII

Možnosť alternatívneho riešenia sporov

1. Kupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, a to e-mailom na adrese: info@protrening.sk alebo poštou na adrese: Vajnorská 10595/98A, 83104, Bratislava.

2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej tiež ako „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, a to spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských  sporov“).   

3. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej tiež ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí, pričom platforma RSO je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

4. Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré kupujúci – spotrebiteľ predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci – spotrebiteľ  môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

5. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských zmlúv, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

6. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

 1. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví;
 2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb;
 3. Slovenská obchodná inšpekcia.

Článok IX

Ochrana osobných údajov

1. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

2. Kupujúci – spotrebiteľ uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku do databázy predávajúceho (ďalej tiež ako „osobné údaje“) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

3. Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.protrening.sk prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

4. Prevádzkovateľ v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúcich za účelom:

 1. spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii;
 2. marketingu s predchádzajúcim súhlasom;

a to v rozsahu minimálne: titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, doručovacia adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis kupujúceho.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a v žiadnom prípade nebude združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely.

6. Súhlas na spracovanie osobných údajov sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a podľa Zákona o ochrane osobných údajov má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom stanovenom rozsahu;
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

7. Predávajúci v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov oznámil Úradu na ochranu osobných údajov svoje informačné systémy a požiadal Úrad na ochranu osobných údajov o osobitnú registráciu informačných systémov resp.  predávajúci vedie o informačných systémoch evidenciu v rozsahu a za podmienok ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov.

Článok X

Záverečné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo Reklamačného poriadku je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP a/alebo Reklamačného poriadku.


2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

3. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty, ktoré získa predávajúci v súvislosti s predajom tovaru, je predávajúci oprávnený použiť na priamy marketing vlastných podobných tovarov. Kupujúcemu je zo strany predávajúceho poskytnutá možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto používanie kontaktných informácii v čase ich získania a pri každej doručenej správe.

4. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi .

5. Tieto VOP a Reklamačný poriadok sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na www.protrening.sk., t.j. odo dňa 11.10.2016 a použijú sa na zmluvy uzatvorené po tomto dátume.

Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy;

Príloha č. 2: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy;

Príloha č. 3: Zoznam osôb oprávnených vyhotovovať odborné posúdenie.

Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

ProTraining, s.r.o.

so sídlom Vajnorská 10595/98A, 83104 Bratislava

IČO: 50 568 892

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 115014/B

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ……………………………………………………

Dátum objednania/dátum prijatia* ……………………………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……………………………………………………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……………………………………………………

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………………………

Dátum  ………………………

* Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha č. 2: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa ……………… (doplňte podľa pokynov v bode 1).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese ………………………… (doplňte podľa pokynov v bode 2). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

(ak umožňujete spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte text podľa pokynov v bode 3)

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

(doplňte podľa pokynov v bode 4)

(doplňte podľa pokynov v bode 5)

Pokyny na vyplnenie:

1. Doplňte jeden z textov uvedených nižšie v úvodzovkách:

a) v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: “uzavretia zmluvy.”;

b) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: “keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.”;

c) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: “keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.”;

d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: “keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.”;

e) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: “keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

2. Doplňte Vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu.

3. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte nasledujúci text: “Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).”

4. V súvislosti s dodaním tovaru informujte spotrebiteľa, ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:

a) doplňte spôsob vrátenia tovaru

– ” Tovar vyzdvihneme.” alebo

– “Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte …… [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.”;

b) doplňte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru

– “Náklady na vrátenie tovaru znášame my.”;

– “Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.”;

– Ak pri zmluve uzavretej na diaľku neponúkate, že budete znášať náklady na vrátenie tovaru a tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: “Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške … EUR [doplňte sumu] znášate Vy.”; alebo ak náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred: “Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je …… EUR [doplňte sumu].”; alebo

– Ak tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzhľadom na jeho povahu nemôže byť odoslaný späť predávajúcemu poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy: “Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.” a

c) doplňte informáciu o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: “Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.”

5. V prípade zmluvy o službách doplňte toto: “Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.”.

Príloha č. 3: Zoznam osôb oprávnených vyhotovovať odborné posúdenie.

Mikhail Senechkin